Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.targetmarketing.pl

1. Informacje ogólne

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.targetmarketing.plprowadzonego przez Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie, z siedzibą: 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000145319, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912,dostępnego pod adresem http://sklep.targetmarketing.pl/regulamin.html, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony internetowej http://sklep.targetmarketing.pl/regulamin.html,

1.2.    Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać pod numerem telefonu (61) 278-74-41 (w godzinach 8:30-16:00) lub adresem e-mail: sklep@targetmarketing.pl

1.3.    Poprawne korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Klienta: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

1.4.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.targetmarketing.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Definicje

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

a)      Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawiez klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

b)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

c)       Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

d)     Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych..           Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

e)      Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie;

f)       Sprzedawca - Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie, z siedzibą: 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000145319, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912

 

3. Cena i przedmiot transakcji

3.1.    Przedmiotem transakcji są produkty w postaci baz danych prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.sklep.targetmarketing.plw chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami netto (bez podatku VAT). Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta. 

3.2.    Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

3.3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

4. Składanie zamówienia

4.1.    Wystawienie Produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.2.    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.sklep.targetmarketing.plprzez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3.    Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16:00.

4.4.    Aby skorzystać z oferty Sklepu należy wejść na stronę www.sklep.targetmarketing.pli wybrać określony Produkt za pomocą przycisku „zamów bazę” lub „kup teraz”.

4.5.    Po odznaczeniu wybranego Produktu, celem złożenia zamówienia, należy dokonać rejestracji Klienta. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie Klienci będący przedsiębiorcami celem nabycia Produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.6.    Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane. Należy również zaakceptować warunki współpracy, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.7.    Po odznaczeniu wybranego Produktu oraz podaniu wymaganych danych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia oraz dwie możliwe formy zapłaty do wyboru:

a)    Pay u.

Przy płatności w tym trybie Klient jest przenoszony do strony z płatnościami online celem dokonania przelewu.

b)   Przelew.

Przy płatności w tym trybie na adres e-mail podany przez  Klienta przy rejestracji zostaje wysłana faktura pro-forma z siedmiodniowym terminem płatności.

4.8.    Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail  Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

 

5.       Realizacja zamówienia

5.1.    Realizacja zamówienia następuje w dni robocze, do 24 h od momentu zaksięgowania płatności na rachunku TAI.

5.2.    Zakupione Produkty są wysyłane na adres e-mail podany przez  Klienta przy rejestracji.

5.3.    Zakupione Produkty przeznaczone są tylko na potrzeby własne Klienta dokonującego zakupu, a nabyte dane czy ich część nie mogą być przekazywane osobom trzecim  lub rozpowszechniane w inny sposób.

5.4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie braku zapłaty w terminie okresowym w ust. 1, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu płatności faktury pro-forma.

5.5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

5.6.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5.7.    Sprzedający informuje, iż Produkty wystawione w sklepie w postaci baz danych, są bazami danych statycznymi, przygotowanymi w oparciu o ogólnodostępne dane, bez potwierdzenia w drodze wywiadu telefonicznego. Ich aktualność, w zależności od kryterium wyszukiwania i specyfiki reprezentowanej przez podmioty działalności, wynosi 75-90% (aktualność danych w bazach skatalogowanych w kategorii "Bazy podmiotów, które otrzymały dotacje w 2016 roku" wynosi 90-99%).

5.8.    Klient dokonując zakupu może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

a)    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012r.)  Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

b)     Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści.

c)     Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

d)   Klient ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w następstwie czego Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Klienta drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

 

6.       Reklamacje

6.1.    Ewentualne reklamacje dotyczące aktualności lub poprawności przekazanych danych można zgłaszać w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania bazy drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@targetmarketing.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać wszystkie reklamowane rekordy wraz z opisem nieprawidłowości.

6.2.    Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta oraz numer zamówienia i faktury VAT.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1 W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

7.2 Przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych odbywa sie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zdefiniowaną przez Grupę marketingową, TAI        jako administratora danych osobowych, "Polityką prywatności"  https://sklep.targetmarketing.pl/polityka-prywatnosci-grupy-marketingowej-tai-sp-z-oo.html


8. Wykorzystanie adresów poczty elektronicznej 

Wykorzystanie adresów poczty elektronicznej z zakupionych przez Zamawiającego baz danych musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz wymaga przestrzegania polityki antyspamowej. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych niezgodne z przepisami prawa.

9.  Postanowienia końcowe

9.1. TAI zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych na stronie www.sklep.targetmarketing.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które posiadają status „w realizacji”. Sprzedający może w każdej chwili wycofać dany Produkt z oferty bez podawania przyczyny.

9.2    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany swojej oferty oraz treści niniejszego Regulaminu.

9.3  Sklep ma prawo do przeprowadzania czasowych promocji baz i kierowania ich do określonej grupy użytkowników.

9.4  Termin i data rozpoczęcia i zakończenia promocji, ustalane są każdorazowo przez Sklep i mogą ulegać zmianie.

9.5 Regulamin w zmienionym brzmieniu stosuje się w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu zmian.

 

Polityka „Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.” dotycząca plików „cookies”.

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.sklep.targetmarketing.pl, której właścicielem jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie.

1.      „Cookies” – czym są te pliki?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w większości pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić strone internetową Grupy Marketingowej TAI dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.     Do czego służą nam pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używamy w celu dostosowania zawartości strony internetowej Grupy Marketingowej TAI do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk. Pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury. Na postawie tych informacji niemożliwa jest personalna identyfikacja.

3.     Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy?

Korzystamy z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. Sesyjne „Cookies” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI.

„Stałe” konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików „cookies”.
Pliki „cookies” używane przez partnerów właściciela strony internetowej Grupy Marketingowej TAI(w szczególności użytkowników strony internetowej Grupy Marketingowej TAI), podlegają ich własnej polityce prywatności.

4.     Dane osobowe a pliki „cookies”

Zbierane przy użyciu plików „cookies” dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one szyfrowane w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

5.     Usuwanie plików „cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej Grupy Marketingowej TAI domyślnie zezwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika.  Jest możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby informować o każdorazowym przesłaniu plików „cookies” na urządzenie użytkownika bądź blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików „cookies” znajdują się w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych.
Ograniczanie używania plików „cookies”, może wpłynąć na wiele funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Grupy Marketingowej TAI.


Kontakt